ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 22-08-2023.

Artikel 1. Definities

  1. Lotsam: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer, handelend onder de naam Lotsam, www.lotsam.nl, kvk: 82792119, gevestigd te Delfgauw, Zuid-Holland.
  2. De klant: de persoon of personen waarmee Lotsam de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
  3. Opdracht: de dienst of het product die door Lotsam geleverd zal worden.
  4. Offerte: alle aanbiedingen van Lotsam aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.
  5. Overeenkomst/opdrachtbevestiging: de overeenkomst van een opdracht tussen Lotsam en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (hierna: de klant).
  6. Diensten: onder andere het maken van video-opnames, de montage (editing) van video- opnames, het bedenken/maken/ontwikkelen van complete video’s.
  7. Schriftelijk: hieronder wordt ook elektronische communicatie verstaan, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.
  8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 2. Toepassing

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Lotsam en de klant, zo ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
  2. Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden, zijn voor Lotsam bindend indien Lotsam deze schriftelijk heeft aanvaard.
  3. Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden, c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3. Offerte

  1. Het aanbod wat Lotsam gedaan heeft in de offerte, is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.
  2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk vooraf besproken of op de offerte anders is vermeld. Lotsam heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van akkoord dit aanbod te herroepen.
  3. Wanneer de klant de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan Lotsam. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans de indruk daartoe wekt door bijvoorbeeld mondelinge toezegging, dan wordt het aanbod beschouwd als aanvaard.
  4.  Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht.

  1. Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slechts met instemming van beide partijen (Lotsam en de klant) worden gewijzigd. Lotsam is in dit geval gerechtigd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.
  2. Lotsam kan een opdracht ontbinden indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor Lotsam onaanvaardbaar maken.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht. 

  1. Lotsam zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin Lotsam gebruikelijk werkt. Hieronder valt ook de muziekkeuze.
  2. Lotsam heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven met technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  3. Indien aannemelijk is dat Lotsam hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking. De klant wordt hier mondeling en schriftelijk over geïnformeerd.
  4. Lotsam heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6. Reiskosten.

  1. Voor opdrachten binnen Nederland bedragen de reiskosten €0,35 per kilometer buiten een straal van 20km vanaf Delfgauw.
  2. Voor diensten in het buitenland gelden andere kosten. Deze zijn in overleg.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden.

  1. Bij elke opdracht vraagt Lotsam bij de definitieve boeking een aanbetaling als zijnde reserveringskosten van tenminste € 250,-.
  2. De klant zal de factuur van Lotsam op juistheden nakijken. Indien de klant niet binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan Lotsam heeft teruggestuurd, zal de factuur als bindend worden beschouwd en vervalt het recht van de klant op bezwaar.
  3. De factuur wordt binnen 14 dagen na verzending geheel betaald door de klant.
  4. Levering van video’s vindt plaats nadat de volledige betaling door de klant is gedaan.
  5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten van toepassing.

Artikel 8. Levering. 

  1. Lotsam spant zich in om het afgesproken eindproduct zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
  2. De levering vindt digitaal plaats via een link waar het eindproduct gedownload kan worden. Lotsam behoudt zich ten alle tijden het volledige creatieve beheer over de montage van het eindproduct.
  3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het eindproduct na overdracht te bewaren.
  4. Lotsam bewaart een reservekopie van het eindproduct gedurende maximaal 6 maanden. Na deze termijn heeft Lotsam het recht om het materiaal (tevens de ruwe data) te verwijderen.
  5. Lotsam levert slechts het overeengekomen eindproduct en niet de ruwe data.

Artikel 9. Correctie.

  1. Lotsam zal voor het produceren van het eindproduct één preview aanbieden die als ‘eerste versie’ zal worden omschreven. Na het beschikbaar stellen van deze versie is de klant gerechtigd om indien gewenst één correctieronde toe te laten passen tenzij anders overeengekomen. Correcties kunnen tot uiterlijk 2 weken na beschikbaarheid van de eerste versie gebundeld worden aangegeven. Later aangegeven wensen tot aanpassing kunnen leiden tot extra kosten.
  2. De ‘eerste versie’ wordt verborgen op het YouTube kanaal van Lotsam geplaatst. Er kunnen kleine correcties worden aangepast m.u.v. muziek, kleurbewerking en stijl. Onder kleine correcties vallen spelfouten, shotwissels, en teksten. Wanneer dit meer dan 2 arbeidsuren in beslag neemt, worden er kosten in rekening gebracht tegen een uurtarief van €95 excl. btw.
  3. Extra correctierondes zijn in overleg bij te boeken. De kosten voor deze extra correctierondes zijn voor de klant en zijn afhankelijk van de correctie en opdracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en schade. 

  1. Lotsam is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de klant is ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Lotsam.
  2. Lotsam is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  3. Lotsam is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke of zakelijke eigendommen van de klant tijdens opnames.
  4. Lotsam is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
  5. Lotsam gaat uiterst zorgvuldig om met de videobestanden, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het kwijtraken van de bestanden.
  6. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
  7. In geval door de klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens opnames, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
  8. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag van de factuur, of, indien er sprake is van een verzekerde schade, tot het bedrag dat onder de verzekering is uitgekeerd.
  9. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
  10. Lotsam heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 11. Auteursrechten.

  1. Lotsam behoudt te allen tijde eigenaarschap van al het beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens de opdracht.
  2. De klant geeft Lotsam toestemming om de beelden die zijn gemaakt voor de klant te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes, flyers, demo-albums). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
  3. Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen met een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast etc.) dan dat deze zijn aangeleverd door Lotsam.
  4. Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent Lotsam een boete van 5000,- euro (zegge vijfduizend euro) welk bedrag per gebeurtenis direct opeisbaar zal zijn.

Artikel 12. Geschillen.

  1. Op deze Algemene Voorwaarden  is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.