PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR LOTSAM WORDEN VERWERKT
Lotsam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diens diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan diens verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Door het online delen van bijvoorbeeld een film of foto van een reportage kan het zijn dat de volgende gegevens van jou bekend zullen worden:

 • Etnische afkomst 
 • Godsdienst of levensovertuiging 
 • Seksuele geaardheid
 • Gezondheid 
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Lotsam heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Lotsam kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via sam@lotsam.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN
Lotsam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling, aflevering of diensten
 • Onlinepromotie, reclame(folder) of ander bedrijfsdrukwerk (dit betreft beeldmateriaal, waarvan altijd van te voren aan de betrokkene(n) op de film/foto toestemming is gevraagd om (online) te mogen delen)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Evaluatie van geleverde diensten.
 • Lotsam analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Lotsam verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor haar belastingaangifte.

GEGEVENS BEWAREN
Lotsam zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:

 • Naam en adresgegevens: bewaartermijn 7 jaar.
 • Bewerkt en onbewerkt (raw) beeldmateriaal: minimaal 6 maanden na aflevering van het eindproduct, maximaal 2 jaar (tenzij anders afgesproken).
 • Beeldmateriaal in gebruik ter promotie van mijn activiteiten als videograaf: onbeperkt (tenzij anders afgesproken). 

DELEN MET ANDEREN
Lotsam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in de opdracht van Lotsam (voorbeeld webhost of google Analytics), wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lotsam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES
Lotsam gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies (kleine tekstbestanden die bij bezoek aan deze website op je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen) die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sam@lotsam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Lotsam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Lotsam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sam@lotsam.nl